South Korea Distributors

Measurement Computing Distributor

Dana Tech Inc.
#1314 Biz Center, #190-1 SKn TechnoPark
Sangdeawon–dong, Jungwon-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do
KOREA

Phone: 82-31-714-9715
Fax: 82-31-714-9718
information@danatec.co.kr
http://www.danatec.co.kr


Data Translation Distributor

INDEXTM Corporation
446-982, RM813, U-Tower, 1029,
Yeongdueck-dong, Giheung-gu,
Yongin-city, Gyeonggi-do

Phone: 82-(0)31-6050-6600
Fax: 82-(0)2-6280-7791
indextm@gmail.com
http://www.indextm.co.kr